เครื่องสำอาง

 

 

        การผลิตเครื่องสำอางในชุมชนเป็นเครื่องสำอางทั่วไป ได้แก่ แชมพู ครีมนวดผม สบู่เหลว สบู่ก้อน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน และลดรายจ่ายของชุมชนโดยการผลิตขึ้นในชุมชนเป็นหลักหากผลิตได้มากเหลือใช้จึงจะจำหน่ายไปให้ผู้ที่อยู่นอกชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการผลิตคือ ทำอย่างไรผลิตภัณฑ์จึงถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัยในการใช้ มีคุณภาพที่เชื่อถือได้ และในกรณีที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณของสมุนไพรแล้วต้องมีจริงตามแจ้งในฉลาก แต่เท่าที่ยังพบปัญหาในการผลิตเครื่องสำอางชุมชน ได้แก่ การขาดความรู้ความเข้าใจในสารเคมีที่ใช้ในสูตรสารเคมีไม่ได้มาตรฐาน ปริมาณสมุนไพรที่ใช้ไม่มากพอที่จะทำให้เกิดคุณสมบัติตามที่กล่าวอ้างในฉลาก มีการปรับเปลี่ยนสูตรโดยขาดความรู้เรื่องเทคนิคการผลิต ขั้นตอนการผลิต เช่น ความเที่ยงตรงในการชั่งตวงวัด ฯลฯ ฉลากแสดงสรรพคุณในทางรักษาโรคซึ่งเข้าข่ายยา ไม่มีการแจ้งวันเดือนปีที่ผลิต ปริมาณสุทธิ วิธีใช้ ชื่อส่วนประกอบสำคัญ นอกจากนี้สถานที่ผลิตอุปกรณ์การผลิตและบุคลากร ยังปฏิบัติไม่ถูกสุขลักษณะ มีผลต่อการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์และมีผลต่อสิ่งแวดล้อม จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้นจึงสมควรที่จะมีการพัฒนาสถานที่ผลิต อุปกรณ์ และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตการควบคุมกระบวนการผลิต การบรรจุ และภาชนะบรรจุให้ถูกสุขลักษณะและมีคุณภาพโดยการนำเอาหลักประกันเบื้องต้นในการผลิตเครื่องสำอางชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการผลิต คือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป เรียกย่อๆ ว่า จีเอชพี ZGood Hygienic practice ย่อเป็น GHP) ซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกในการพัฒนาเพื่อจะขยายไปสู่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ เมื่อชุมชนมีความพร้อม บันไดขั้นต่อไปก็จะต้องนำหลักประกันที่เรียกว่า หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง เรียกย่อๆ ว่า จีเอ็มพี ZGood Manufacturing Practice ย่อเป็น GMP) มาประยุกต์ใช้ แต่ก่อนจะก้าวไปถึงจีเอ็มพีก็อยากจะให้ชุมชนมาทำความเข้าใจกับจีเอชพีของการผลิตเครื่องสำอางเสียก่อน ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้

  1. สถานที่ผลิต     >>ดูข้อมูล
  2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการผลิต     >>ดูข้อมูล
  3. วัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ     >>ดูข้อมูล
  4. การดำเนินการผลิต     >>ดูข้อมูล
  5. การสุขาภิบาล     >>ดูข้อมูล
  6. บุลคลากรผู้ปฏิบัติงานในการผลิต     >>ดูข้อมูล
        การผลิตเครื่องสำอางให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยต่อผู้ใช้นอกจากจะปฏิบัติตามจีเอชพีแล้ว ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานการผลิตระหว่างและหลังกระบวนการผลิต โดยเฉพาะความคงตัวของผลิตภัณฑ์ และต้องให้ความเอาใจใส่ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ก่อนนำสู่ท้องตลาดและระหว่างการจำหน่ายต้องเก็บในอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมและไม่ให้ถูกแสงแดด สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือจรรยาบรรณของผู้ผลิตที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมกล่าวคือ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยออกสู่ท้องตลาด ไม่ผลิตสินค้าที่ทำลายสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แลเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้